Systemy kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych

Mechanizmy kontroli projektuje się i stosuje w celu ograniczenia liczby nieprawidłowości i nadużyć w działalności Banku, zapewnienia jakości i poprawności realizowanych zadań, zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi oraz rzetelności rachunkowości, sprawozdawczości i informacji zarządczej.

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem

W PKO Banku Polskim SA działa system kontroli wewnętrznej, który obejmuje: mechanizmy kontroli, badanie zgodności działania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Banku i audyt wewnętrzny.

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:  skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank identyfikuje ryzyko: związane z każdą operacją, transakcją, produktem i procesem oraz wynikające ze struktury organizacyjnej Banku i Grupy Kapitałowej Banku.

Mechanizmy kontroli projektuje się i stosuje w celu ograniczenia liczby nieprawidłowości i nadużyć w działalności Banku, zapewnienia jakości i poprawności realizowanych zadań, zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi oraz rzetelności rachunkowości, sprawozdawczości i informacji zarządczej.  Mechanizmy kontroli zobowiązani są stosować wszyscy pracownicy Banku. Stosowanie mechanizmów kontroli sprawdzane jest w ramach kontroli wewnętrznej funkcjonalnej oraz audytów wewnętrznych.

Kontrola wewnętrzna funkcjonalna to działania realizowane w sposób ciągły, polegające na sprawdzaniu poprawności czynności wykonywanych przez wszystkich pracowników Banku, w tym stosowania przez nich mechanizmów kontroli, w celu zapewnienia zgodności wykonywanych czynności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Banku oraz bieżące oddziaływanie i reagowanie na nieprawidłowości.

W celu zapewnia rzetelności i poprawności funkcjonowania procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Banku, zaprojektowano i wdrożono szereg mechanizmów kontroli, które wbudowano w funkcjonalność systemów sprawozdawczych oraz w regulacje wewnętrzne dotyczące tego procesu. Mechanizmy te polegają m.in. na stosowaniu w sposób ciągły weryfikacji i rekoncyliacji danych sprawozdawczych z księgami rachunkowymi, analitycznymi i innymi dokumentami będącymi podstawą sporządzania sprawozdań finansowych oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych.

Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest cyklicznie poddawany wielostopniowej kontroli wewnętrznej funkcjonalnej, w szczególności w zakresie poprawności uzgodnień rachunkowych, analizy merytorycznej i rzetelności informacji. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi, sprawozdania finansowe są akceptowane przez Zarząd PKO Banku Polskiego SA oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej powołany przez Radę Nadzorczą PKO Banku Polskiego SA w 2006 roku.

Do zadań Komitetu Audytu Rady Nadzorczej należy m.in. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • informacji dotyczących istotnych zmian w polityce rachunkowości i sprawozdawczości oraz sposobie dokonywania znaczących dla sprawozdawczości finansowej szacunków i ocen kierownictwa, a także zgodności procesu sprawozdawczości finansowej z obowiązującymi przepisami prawa,
 • znaczących korekt wynikających z badania oraz opinii audytora z badania sprawozdań finansowych, omówienia wszelkich problemów, zastrzeżeń i wątpliwości wynikających z badania sprawozdań finansowych oraz analizy zaleceń audytora zewnętrznego kierowanych do Zarządu Banku oraz odpowiedzi Zarządu Banku w tym zakresie.
 • Opis współpracy Komitetu Audytu z audytorem zewnętrznym oraz jej ocena znajduje się w sporządzanym corocznie sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu stanowiącym załącznik do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności tego organu.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z treścią uchwał Rady Nadzorczej (ostatniej z dnia 29 stycznia 2014 roku) w sprawie zasad wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PKO Bank Polski SA stosuje regułę, zgodnie z którą przyjmuje się, iż:

 • maksymalny okres nieprzerwanej współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wynosi 6 lat, a począwszy od okresu współpracy obejmującej badanie sprawozdań finansowych za lata 2015-2017 maksymalny okres współpracy wynosi 5 lat,
 • umowę na badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych zawiera się maksymalnie na okres 3 lat,
 • podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych może ponownie wykonywać czynności badania sprawozdań finansowych po upływie co najmniej 3 lat.

Do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2014 zastosowane zostały zasady określone przez Radę Nadzorczą w 2010 roku, z wyłączeniem niektórych zapisów dotyczących trybu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym ograniczenia do 6 lat  maksymalnego okresu nieprzerwanej współpracy z tym podmiotem.

Bank wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie pozytywnego stanowiska odnośnie wydłużenia okresu współpracy z podmiotem uprawnionym tj. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. o jeden rok. W dniu 19 grudnia 2013 roku KNF przychyliła się do prośby Banku, traktując przedłużenie współpracy Banku z dotychczasowym audytorem jako wyjątkowe odstępstwo od zasady generalnej.

Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych:

 • W dniu 28 marca 2011 roku Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA dokonała wyboru spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14 jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 144. Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych dokonany został przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, na podstawie par. 15 ust.1 pkt 3 Statutu Banku.
 • W dniu 14 kwietnia 2011 roku pomiędzy PKO Bankiem Polskim SA i podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych firmą PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została zawarta umowa na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata kończące się 31 grudnia odpowiednio 2011, 2012 oraz 2013 roku oraz przeglądów sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy sześciu miesięcy kończące się 30 czerwca odpowiednio 2011, 2012 oraz 2013 roku. Bank korzystał w przeszłości z usług spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego SA i Grupy Kapitałowej za lata 2008-2010 oraz usług pokrewnych.
 • W dniu 5 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Banku dokonała wyboru spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku. Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych dokonany został przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, na podstawie § 15 ust.1 pkt 3 Statutu Banku.
 • W dniu 18 czerwca 2014 roku pomiędzy PKO Bankiem Polskim SA i podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych firmą PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została zawarta umowa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz przegląd sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku.
 • Łączna wysokość wynagrodzenia PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wynikająca z umów zawartych przez PKO Bank Polski SA za rok obrotowy 2014 wyniosła 6 705,0 tys. PLN wobec 3 211,0 tys. PLN netto za rok obrotowy 2013.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (w tys. PLN)

Lp.Tytuł2014 r.2013 r.
1. Badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych 1.540 1.140
2. Usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdań finansowych  2.568 1.731
3. Usługi doradztwa podatkowego 1.786 106
4. Pozostałe usługi 810 235
  RAZEM 6.705 3.211