Podstawowe wskaźniki finansowe

Rezultatem wyników osiągniętych przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA w 2014 roku jest ukształtowanie się głównych wskaźników efektywności finansowej na poziomach przedstawionych w poniższej tabeli.

Wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

 31.12.201431.12.2013Zmiana
2014-2013
ROA netto (wynik finansowy netto/średni stan aktywów)* 1,4% 1,6% -0,2 p.p.
ROE netto (wynik finansowy netto/średni stan kapitałów własnych)* 12,4% 13,2% -0,8 p.p.
C/I  (wskaźnik kosztów do dochodów)* 47,1% 43,2% 3,9 p.p.
Marża odsetkowa (wynik odsetkowy/średni stan aktywów oprocentowanych)* 3,6% 3,7% -0,1 p.p.
Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości** 6,9% 8,2% -1,3 p.p.
Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości*** 61,8% 51,7% 10,1 p.p.

* Pozycje rachunku zysków i strat przyjęte do obliczenia wskaźników ujmują okres 4 ostatnich kwartałów (ujęcie roczne), natomiast pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej ujmują średnią z 5 ostatnich wartości kwartalnych odpowiednich pozycji aktywów i pasywów.
** Obliczony poprzez podzielenie wartości bilansowej brutto kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości przez wartość bilansową kredytów i pożyczek udzielonych klientom brutto.
*** Obliczony poprzez podzielenie stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez wartość bilansową brutto kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości.