49. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych

49.1. Kategorie wyceny do wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej do wartości godziwej

Grupa Kapitałowa klasyfikuje poszczególne składniki aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej do następujących kategorii:

  • Poziom 1: Ceny kwotowane na aktywnych rynkach
  • Poziom 2: Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych
  • Poziom 3: Pozostałe techniki wyceny

W tabeli poniżej przedstawiono podział aktywów i zobowiązań finansowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym w wartości godziwej w podziale na 3 kategorie na dzień 31 grudnia 2014 roku:

Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej na dzień 31.12.2014NotaWartość bilansowaPoziom 1Poziom 2Poziom 3
Ceny kwotowane na aktywnych rynkachTechniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowychPozostałe techniki wyceny
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 18 1.924.426 1.924.426 - -
Dłużne papiery wartościowe 1.915.120 1.915.120 - -
Udziały i akcje w innych jednostkach 5.137 5.137 - -
Certyfikaty inwestycyjne 3.891 3.891 - -
Prawa poboru 278 278
Pochodne instrumenty finansowe 19 5.494.822 1.397 5.493.425 -
Instrumenty zabezpieczające 599.841 - 599.841 -
Instrumenty o charakterze handlowym 4.894.981 1.397 4.893.584 -
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 21 15.723.148 4.371.012 11.352.136 -
Dłużne papiery wartościowe 13.804.860 2.452.724 11.352.136 -
Jednostki uczestnictwa 1.918.288 1.918.288 - -
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 23 22.267.433 12.709.259 9.354.898 203.276
Dłużne papiery wartościowe 21.961.102 12.601.236 9.354.898 4.968
Kapitałowe papiery wartościowe 306.331 108.023 - 198.308
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 45.409.829 19.006.094 26.200.459 203.276
Pochodne instrumenty finansowe 19 5.545.141 523 5.544.618 -
Instrumenty zabezpieczające 494.961 - 494.961 -
Instrumenty o charakterze handlowym 5.050.180 523 5.049.657 -
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 35 118.262 - 118.262 -
Instrumenty finansowe desygnowane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 118.262 - 118.262 -
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 5.663.403 523 5.662.880 -

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu na dzień 31.12.2014 (Nota 18)Wartość bilansowaPoziom 1Poziom 2Poziom 3
Dłużne papiery wartościowe 1.915.120 1.915.120 - -
obligacje skarbowe PLN 1.825.454 1.825.454 - -
obligacje komunalne PLN 50.563 50.563 - -
obligacje korporacyjne PLN 22.215 22.215 - -
obligacje korporacyjne EUR 9 9 - -
obligacje emitowane przez GPW 2.248 2.248 - -
obligacje emitowane przez banki, w tym obligacje BGK 14.631 14.631 - -
Udziały i akcje w innych jednostkach 5.137 5.137 - -
Certyfikaty inwestycyjne 3.891 3.891 - -
Prawa poboru 278 278
RAZEM 1.924.426 1.924.426 - -

Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2014 (Nota 21)Wartość bilansowaPoziom 1Poziom 2Poziom 3
Dłużne papiery wartościowe 13.804.860 2.452.724 11.352.136 -
bony pieniężne NBP 10.998.812 - 10.998.812 -
obligacje skarbowe PLN 2.452.213 2.452.213 - -
obligacje skarbowe UAH 26.495 - 26.495 -
obligacje komunalne EUR 139.882 - 139.882 -
obligacje komunalne PLN 113.935 - 113.935 -
obligacje strukturyzowane PLN 73.012 - 73.012 -
obligacje korporacyjne PLN 511 511 - -
Jednostki uczestnictwa 1.918.288 1.918.288 - -
RAZEM 15.723.148 4.371.012 11.352.136 -

Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży na dzień 31.12.2014 (Nota 23)Wartość bilansowaPoziom 1Poziom 2Poziom 3
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 21.961.102 12.601.236 9.354.898 4.968
obligacje skarbowe PLN 12.601.236 12.601.236 - -
obligacje skarbowe USD 149.582 - 149.582 -
obligacje skarbowe UAH 30.233 - 30.233 -
obligacje komunalne PLN 4.480.325 - 4.480.325 -
obligacje korporacyjne PLN 4.072.922 - 4.072.922 -
obligacje korporacyjne EUR 406.832 - 406.832 -
obligacje korporacyjne USD 199.412 - 199.412 -
obligacje korporacyjne UAH 20.560 - 15.592 4.968
Kapitałowe papiery wartościowe 306.331 108.023 - 198.308
RAZEM 22.267.433 12.709.259 9.354.898 203.276

W tabeli poniżej przedstawiono podział aktywów i zobowiązań finansowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym w wartości godziwej w podziale na 3 kategorie na dzień 31 grudnia 2013 roku:

Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej
na dzień 31.12.2013
NotaWartość bilansowaPoziom 1Poziom 2Poziom 3
Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 18 479.881 475.339 4.542 -
Dłużne papiery wartościowe 467.931 463.389 4.542 -
Udziały i akcje w innych jednostkach 10.799 10.799 - -
Certyfikaty inwestycyjne 1.151 1.151 - -
Pochodne instrumenty finansowe 19 3.000.860 1.015 2.999.845 -
Instrumenty zabezpieczające 361.639 - 361.639 -
Instrumenty o charakterze handlowym 2.639.221 1.015 2.638.206 -
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 21 15.204.756 931.325 14.273.431 -
Dłużne papiery wartościowe 15.204.756 931.325 14.273.431 -
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 23 14.067.356 8.679.109 5.250.921 137.326
Dłużne papiery wartościowe 13.867.437 8.616.516 5.250.921 -
Kapitałowe papiery wartościowe 199.919 62.593 - 137.326
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 32.752.853 10.086.788 22.528.739 137.326
Pochodne instrumenty finansowe 19 3.328.211 912 3.327.299 -
Instrumenty zabezpieczające 414.804 - 414.804 -
Instrumenty o charakterze handlowym 2.913.407 912 2.912.495 -
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 35 290.509 - 290.509 -
Instrumenty finansowe desygnowane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 290.509 - 290.509 -
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 3.618.720 912 3.617.808 -

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu na dzień 31.12.2013 (Nota 18)Wartość bilansowaPoziom 1Poziom 2Poziom 3
Dłużne papiery wartościowe 467.931 463.389 4.542 -
obligacje skarbowe w PLN 390.660 390.660 - -
obligacje skarbowe w EUR 4.542 - 4.542 -
obligacje komunalne 41.907 41.907 - -
obligacje korporacyjne 24.026 24.026 - -
obligacje emitowane przez GPW 6.628 6.628 - -
obligacje emitowane przez banki 168 168 - -
Udziały i akcje w innych jednostkach 10.799 10.799 - -
Certyfikaty inwestycyjne 1.151 1.151 - -
RAZEM 479.881 475.339 4.542 -

Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2013 (Nota 21)Wartość bilansowaPoziom 1Poziom 2Poziom 3
Dłużne papiery wartościowe 15.204.756 931.325 14.273.431 -
bony pieniężne NBP 13.997.228 - 13.997.228 -
obligacje skarbowe PLN 931.325 931.325 - -
obligacje komunalne EUR 136.700 - 136.700 -
obligacje komunalne PLN 113.935 - 113.935 -
obligacje skarbowe UAH 25.568 - 25.568 -
RAZEM 15.204.756 931.325 14.273.431 -

Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży na dzień 31.12.2013 (Nota 23)Wartość bilansowaPoziom 1Poziom 2Poziom 3
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 13.867.437 8.616.517 5.250.920 -
obligacje skarbowe PLN 8.616.517 8.616.517 - -
obligacje skarbowe w USD 181.823 - 181.823 -
obligacje skarbowe w UAH 20.160 - 20.160 -
obligacje komunalne 3.440.753 - 3.440.753 -
obligacje korporacyjne w PLN 1.556.067 - 1.556.067 -
obligacje korporacyjne w UAH 52.117 - 52.117 -
Kapitałowe papiery wartościowe 199.919 62.593 - 137.326
RAZEM 14.067.356 8.679.110 5.250.920 137.326

W zależności od kategorii klasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych do hierarchii, stosuje się przy tym różnorodne metody ustalania ich wartości godziwej:

Poziom 1: Ceny kwotowane na aktywnych rynkach

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest bezpośrednio o ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań. Do tej kategorii Grupa Kapitałowa klasyfikuje instrumenty finansowe i kapitałowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz dostępne do sprzedaży, dla których istnieje aktywny rynek i dla których wartość godziwa ustalana jest w oparciu o wartość rynkową, będącą ceną kupna:

dłużne papiery wartościowe wyceniane do fixingu z platformy Bondspot,

dłużne i kapitałowe papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w tym w portfelu Domu Maklerskiego,

instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

Poziom 2: techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych

Aktywa i zobowiązana finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadkach, których wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośrednio (bazujące na cenach). Do tej kategorii Grupa Kapitałowa klasyfikuje instrumenty finansowe dla których brak jest aktywnego rynku:

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwejMetoda (technika) wycenyObserwowalne dane wejściowe
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu – obligacje skarbowe w EUR

Cena rynkowa polskich papierów skarbowych w walucie obcej pozyskiwana jest z serwisów informacyjnych, w których znajdują się kwotowania takich papierów (Bloomberg lub strony brokerskie w systemie Reuters). Nie jest to rynek regulowany.

Cena rynkowa papierów wartościowych pozyskiwana z serwisów informacyjnych.
Pochodne instrumenty finansowe – instrumenty zabezpieczające Wycena instrumentów pochodnych CIRS, IRS odbywa się według modelu zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Dyskontowanie odbywa się w oparciu o krzywe rentowności. Krzywe rentowności zbudowane są w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji FRA, IRS, basis swap.
Pochodne instrumenty finansowe – instrumenty o charakterze handlowym

Wycena instrumentów pochodnych CIRS, IRS, FRA odbywa się według modelu zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Dyskontowanie odbywa się w oparciu o krzywe rentowności.

Wycena opcji walutowych odbywa się według określonych modeli wyceny dla danego typu opcji walutowej. Ceny egzotycznych opcji wbudowanych w produkty strukturyzowane pozyskiwane są z rynku (są cenami rynkowymi).

Krzywe rentowności zbudowane są w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji FRA, IRS, basis swap.

Danymi wejściowymi do modeli wyceny opcji walutowych są krzywe rentowności budowane w oparciu o stawki rynku pieniężnego, rynkowe stawki punktów swapowych, płaszczyzny zmienności dla określonych par walutowych, walutowe kursy fixingowe NBP. W celu wyceny egzotycznych opcji wbudowanych w produkty strukturyzowane pozyskiwane są ceny rynkowe tych opcji.

Aktywa finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
– bony pieniężne NBP Wycena metodą krzywej rentowności Krzywe rentowności dla bonów pieniężnych zbudowane są w oparciu o ceny rynkowe, dane rynku pieniężnego oraz rynku transakcji OIS.
- obligacje komunalne EUR Wycena według przyjętego modelu wyceny Danymi wejściowymi do modelu wyceny są stawki rynkowe, dane rynkowe: rynek pieniężnych, rynek transakcji IRS, rynek transakcji CDS, zmienność rynku opcji stopy procentowej.
- obligacje komunalne PLN Wycena według modelu krzywej rentowności oraz marży ryzyka Krzywe rentowności zbudowane są w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS.
- obligacje skarbowe UAH Podejście rynkowe Ceny notowane na mniej aktywnym rynku.
- obligacje strukturyzowane PLN Wycena pozyskiwana od podmiotu zewnętrznego na podstawie zawartej umowy Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o stawki rynkowe oraz rynkowa zmienność cen instrumentów bazowych w oparciu, o które konstruowana jest opcja.
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
- obligacje komunalne Wycena według modelu krzywej rentowności oraz marży ryzyka Krzywe rentowności zbudowane są w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS.
- obligacje korporacyjne Wycena według modelu krzywej rentowności oraz marży ryzyka Krzywe rentowności zbudowana są w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe. rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS.
- ukraińskie obligacje skarbowe UAH, USD Podejście rynkowe Ceny notowane na mniej aktywnym rynku.
- obligacje korporacyjne UAH Podejście rynkowe Ceny notowane na mniej aktywnym rynku.
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych – instrumenty finansowe desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Wycena według metody krzywej rentowności oraz ceny egzotycznych opcji wbudowanych w te papiery Krzywe rentowności zbudowane są w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS. W celu wyceny egzotycznych opcji wbudowanych w produkty strukturyzowane pozyskiwane są ceny rynkowe tych opcji.

Poziom 3: Pozostałe techniki wyceny

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadku których dane wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne).

Do tej kategorii Grupa Kapitałowa zaklasyfikowała akcje nienotowane na GPW, które są wyceniane według wewnętrznych modeli wyceny:

a) Fundusz - wartość godziwa tych papierów ustalana jest w oparciu o wartość netto aktywów funduszu tj. wartość godziwą projektów inwestycyjnych (spółek) wchodzących w skład funduszu, które podlegają co pół roku przeglądom lub badaniom przez biegłego rewidenta. Gdyby Grupa Kapitałowa stosowała wartości parametrów nieobserwowalnych będące ekstremalnymi wartościami z zakresu możliwych wartości, wartość godziwa kapitałowych instrumentów finansowych mogłaby na dzień 31 grudnia 2014 roku być większa o 9 306 tysięcy PLN lub mniejsza o 9 306 tysięcy PLN. 

b) Akcje spółki notowanej na giełdzie - wartość godziwa tych papierów ustalana jest w oparciu o cenę zawartą w warunkowej umowie sprzedaży. Gdyby Grupa Kapitałowa stosowała wartości parametrów nieobserwowalnych będące ekstremalnymi wartościami z zakresu możliwych wartości, wartość godziwa kapitałowych instrumentów finansowych mogłaby na dzień 31 grudnia 2014 roku być większa o 2 000 tysiące PLN lub mniejsza o 2 000 tysiące PLN.

c) Obligacje korporacyjne UAH - wartość godziwa tych papierów ustalana jest w oparciu o wartość bieżącą przyszłych zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Gdyby Grupa Kapitałowa stosowała wartości parametrów nieobserwowalnych będące ekstremalnymi wartościami z zakresu możliwych wartości, wartość godziwa kapitałowych instrumentów finansowych mogłaby na dzień 31 grudnia 2014 roku być większa o 693 tysiące PLN lub mniejsza o 2 229 tysięcy PLN.

Wpływ parametrów estymowanych na wycenę do wartości godziwej instrumentów finansowych dla których Grupa Kapitałowa stosuje wycenę do wartości godziwej na Poziomie 3 na dzień 31 grudnia 2014 roku jest następujący:

Instrument finansowyTechnika wycenyCzynnik nieobserwowalnyWartość godziwa według
scenariusza pozytywnego scenariusza negatywnego
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
Kapitałowe papiery wartościowe - Fundusz metoda wartości netto aktywów funduszu (NAV - Net Asset Value) cena za akcję funduszu 195.432 176.820
Kapitałowe papiery wartościowe - Spólka notowana na giełdzie cena zawarta w warunkowej umowie sprzedaży cena zawarta w warunkowej umowie sprzedaży 14.000 10.000
Dłużne papiery wartościowe - obligacje korporacyjne UAH technika wartości bieżącej prawdopodobieństwo niewypłacalności (PD) 5.661 2.739

W IV kwartale 2014 roku dokonano pojedynczej wyceny udziałów spółki Qualia Development Sp. z o.o. do wartości godziwej w wysokości 165 000 tysięcy PLN, oszacowanej na podstawie ofert wiążących otrzymanych od potencjalnych nabywców oraz dokonano przeklasyfikowania udziału w wyżej wymienionej spółce na aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży.

Przeniesienia instrumentów pomiędzy Poziomem 1 a Poziomem 2 występują na podstawie dostępności kwotowania z aktywnego rynku według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Przeniesienie z Poziomu 2 do Poziomu 3 następuje w sytuacji zamiany w wycenie czynnika obserwowalnego na nieobserwowalny lub zastosowania do wyceny nowego nieobserwowalnego czynnika ryzyka, która jednocześnie skutkuje istotnym wpływem na wycenę instrumentu. Przeniesienie z Poziomu 3 do Poziomu 2 następuje w sytuacji zamiany w wycenie czynnika nieobserwowalnego na obserwowalny lub gdy wpływ czynnika nieobserwowalnego na wycenę instrumentu przestaje być istotny. Przeniesienia pomiędzy poziomami wyceny następują w dacie i według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku nastąpiło przeniesienie z Poziomu 2 do Poziomu 3 obligacji korporacyjnych w UAH. 

Powodem reklasyfikacji był fakt, że papiery te na dzień 31 grudnia 2014 roku nie były kwotowane na giełdzie w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie w trakcie okresów pomiarów: od 1 stycznia 2014 roku – 31 grudnia 2014 roku oraz od 1 stycznia 2013 roku – 31 grudnia 2013 roku, wartości godziwej na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej:

Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży20142013
Bilans otwarcia na początek okresu  137.326   88.243 
Suma zysków lub strat   29.965   4.455 
w innych dochodach całkowitych  29.965   4.455 
Objęcie nowej emisji udziałów w Funduszu  i różnice kursowe podmiotów walutowych  19.017   44.628 
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży Spółki notowanej na giełdzie  12.000   -   
Przeniesienia na lub z poziomu 3  4.968   -   
Stan na koniec okresu  203.276   137.326 

49.2. Aktywa i zobowiązania finansowe, które w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej

Grupa Kapitałowa jest w posiadaniu instrumentów finansowych, które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej.

Dla wielu aktywów i zobowiązań finansowych wartości rynkowe są niedostępne, stąd wartości godziwe są oszacowane przy zastosowaniu szeregu technik wyceny. Do wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych zastosowano model oparty na szacowaniach wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych poprzez zdyskontowanie przepływów pieniężnych przy zastosowaniu odpowiednich stóp procentowych.

Wszystkie wyliczenia modelowe zawierają pewne założenia upraszczające i są wrażliwe na przyjmowane założenia. Poniżej przedstawiono podsumowanie głównych metod i założeń wykorzystywanych podczas szacowania wartości godziwych instrumentów finansowych nie wycenianych do wartości godziwej.

W przypadku pewnych grup instrumentów finansowych, ze względu na brak oczekiwanych istotnych różnic pomiędzy wartością bilansową a godziwą, wynikający z charakterystyki tych grup (np. krótkoterminowy charakter, wysoka korelacja z parametrami rynkowymi, unikalność instrumentu) przyjęto, że wartość bilansowa jest w przybliżeniu zgodna z wartością godziwą. Dotyczy to następujących grup instrumentów finansowych:

  • kredyty i pożyczki udzielone przez Grupę Kapitałową klientom: części portfela kredytów mieszkaniowych („stary” portfel kredytów mieszkaniowych), kredyty z brakiem określonego harmonogramu spłaty, kredyty wymagalne na moment wyceny,
  • zobowiązania Grupy Kapitałowej wobec klientów: zobowiązania bez określonego harmonogramu spłaty, inne specyficzne produkty, dla których nie można mówić o istnieniu rynku,
  • depozyty i lokaty międzybankowe o terminie zapadalności do 7 dni lub o zmiennym oprocentowaniu,
  • kredyty lub pożyczki udzielone  i zaciągnięte na rynku międzybankowym o zmiennym oprocentowaniu (zmiana oprocentowania maksymalnie co 3 miesiące),
  • kasa i środki w Banku Centralnym oraz zobowiązania wobec Banku Centralnego,
  • inne aktywa i zobowiązania finansowe.

W odniesieniu do kredytów i pożyczek udzielonych klientom zastosowano model oparty o szacowania wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych poprzez zdyskontowanie przepływów pieniężnych przy zastosowaniu bieżących stóp procentowych uwzględniający wysokość marży na ryzyko kredytowe oraz urealnione terminy spłaty wynikające z umów kredytowych. Bieżący poziom marż został wyznaczony dla transakcji zawartych w ostatnim kwartale zakończonym dniem kończącym okres sprawozdawczy na instrumentach o podobnym ryzyku kredytowym.

Wartość godziwą depozytów oraz innych zobowiązań wobec klientów innych niż banki o ustalonym terminie wymagalności oszacowano na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami procentowymi właściwymi dla poszczególnych produktów depozytowych.

Wartość godziwą długu podporządkowanego Banku oszacowano na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o krzywą rentowności.

Wartość godziwą zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych wyemitowanych przez PKO Bank Polski SA oszacowano na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami rynku międzybankowego.

Wartość godziwą zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych wyemitowanych przez PKO Finance AB oszacowano na podstawie kwotowań Bloomberg.

Lokaty i depozyty międzybankowe oszacowano na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami rynku międzybankowego.

Należności z tytułu leasingu finansowego oszacowano na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu wewnętrznej stopy zwrotu dla transakcji leasingowych tego samego rodzaju zawieranych przez Grupę Kapitałową w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień kończący okres sprawozdawczy.

W tabeli poniżej przedstawiono podsumowanie wartości bilansowych i godziwych dla poszczególnych grup instrumentów finansowych, które nie zostały wykazane w wartości godziwej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku:

poziom hierarchii wartości godziwejmetoda wyceny31.12.2014
wartość bilansowawartość
godziwa
Kasa, środki w Banku Centralnym nd wartość wymaganej zapłaty 11.738.371 11.738.371
Należności od banków 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 2.486.686 2.486.692
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 179.497.384 170.510.276
kredyty mieszkaniowe 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 95.797.964 86.756.438
kredyty gospodarcze 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 58.231.138 58.274.526
kredyty konsumpcyjne 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 20.321.718 20.440.558
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 310.852 310.852
dłużne papiery wartościowe 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 4.835.712 4.727.902
Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 233.358 241.902
Inne aktywa finansowe 3 wartość wymaganej zapłaty z uwzględnieniem utraty wartości 710.349 710.349
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 2 wartość wymaganej zapłaty 4.427 4.427
Zobowiązania wobec innych banków 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 19.394.482 19.394.544
Zobowiązania wobec klientów 174.386.766 174.352.166
wobec podmiotów gospodarczych 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 40.932.868 40.932.943
wobec jednostek budżetowych 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 4.778.337 4.778.337
wobec ludności 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 128.675.561 128.640.886
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 1, 2 kwotowania rynkowe/ zdyskontowane przepływy pieniężne 13.182.348 13.620.129
Dług podporządkowany 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 2.413.985 2.398.946
Inne zobowiązania finansowe 3 wartość wymaganej zapłaty 2.321.761 2.321.761

W tabeli poniżej przedstawiono podsumowanie wartości bilansowych i godziwych dla poszczególnych grup instrumentów finansowych, które nie zostały wykazane w wartości godziwej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku:

poziom hierarchii wartości godziwejmetoda wyceny31.12.2013
wartość bilansowawartość godziwa
Kasa, środki w Banku Centralnym nd wartość wymaganej zapłaty 7.246.120 7.246.120
Należności od banków 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 1.893.441 1.889.160
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 149.623.262 152.274.472
kredyty mieszkaniowe 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 74.900.220 75.060.086
kredyty gospodarcze 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 51.576.141 53.836.616
kredyty konsumpcyjne 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 19.213.873 19.444.847
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 2.144.088 2.144.088
dłużne papiery wartościowe 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 1.788.940 1.788.835
Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 38.005 37.699
Inne aktywa finansowe 3 wartość wymaganej zapłaty z uwzględnieniem utraty wartości 611.313 611.313
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 2 wartość wymaganej zapłaty 4.065 4.065
Zobowiązania wobec innych banków 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 3.747.337 3.747.311
Zobowiązania wobec klientów 151.904.181 151.901.068
wobec podmiotów gospodarczych 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 31.966.616 31.966.755
wobec jednostek budżetowych 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 3.473.476 3.473.476
wobec ludności 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 116.464.089 116.460.837
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 1, 2 kwotowania rynkowe/ zdyskontowane przepływy pieniężne 10.255.937 10.485.677
Dług podporządkowany 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 1.620.857 1.605.265
Inne zobowiązania finansowe 3 wartość wymaganej zapłaty 2.004.459 2.004.459