47. Zasady ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Kapitałowej Banku

W celu wypełnienia wymogów uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, Bank wdrożył poprzez uchwały:

  • Rady Nadzorczej Banku: „Zasady zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku” (stanowiące podstawę wydania kolejnych regulacji) oraz „Regulamin zmiennych składników wynagrodzeń dla członków Zarządu”,

  • Zarządu Banku: „Regulamin zmiennych składników wynagrodzeń dla osób zajmujących stanowiska kierownicze”,

  • Rad Nadzorczych wybranych spółek zależnych Grupy PKO Banku Polskiego SA (PKO Leasing SA, PKO TFI SA, PKO BANKOWY PTE SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA): „Regulaminy zmiennych składników wynagrodzeń dla członków Zarządu”.

Przywołane Zasady i wydane na ich podstawie Regulaminy opisują tryb przyznawania wyżej wymienionym osobom zmiennych składników wynagrodzeń powiązanych z wynikami i efektami pracy. Zgodnie z wymogami przywołanej uchwały KNF i w proporcjach w niej określonych zmienne składniki wynagrodzeń przyznawane są w formie:

  • nieodroczonej (w pierwszym roku po roku kalendarzowym stanowiącym okres oceny),

  • odroczonej (na kolejne trzy lata po pierwszym roku po okresie oceny),

przy czym zarówno wynagrodzenie nieodroczone, jak i odroczone, jest przyznawane w równych częściach w formie gotówkowej oraz w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym).

Składnik wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego jest przeliczany na akcje fantomowe po przyznaniu danego składnika – z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg - z IV kwartału okresu oceny. Następnie, po okresie retencyjnym i okresie odroczenia, akcje są przeliczane na gotówkę - z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z III kwartału roku kalendarzowego poprzedzającego wypłatę (zarząd) oraz III kwartału roku kalendarzowego, w którym dokonywana jest wypłata (pozostałe osoby na stanowiskach kierowniczych), publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg.

Wynagrodzenie odroczone może podlegać redukcji w przypadku pogorszenia wyników finansowych Banku lub odpowiednio Spółki Grupy, straty Banku /Spółki lub pogorszenia innych zmiennych związanych z efektami pracy w okresie oceny osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz wynikami nadzorowanych lub kierowanych przez te osoby jednostek/komórek organizacyjnych, które ujawniły się po okresie oceny.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku rezerwa na składniki zmienne za lata 2014- 2012 wynosiła 37,4 miliona PLN, z czego dla osób zajmujących stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku w kwocie 23 miliony PLN i dla Zarządu Banku w kwocie 11 milionów PLN a dla spółek Grupy Kapitałowej 3,4 miliona PLN. Na dzień 31 grudnia 2013 roku rezerwa na składniki zmienne za lata 2013 - 2012 wynosiła 28,5 miliona PLN, z czego dla osób zajmujących stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku w kwocie 16 milionów, dla Zarządu Banku wynosiła 9 milionów PLN a dla spółek Grupy Kapitałowej 3,5 miliona PLN.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2014 roku wypłacony został składnik nieodroczony – gotówka dla osób zajmujących stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku składnik nieodroczony z tytułu premii za rok 2013 oraz składnik odroczony z tytułu premii za rok 2012 – gotówka w kwocie 4,6 miliona PLN oraz dla Zarządu Banku – w kwocie 2,3 miliona PLN bez narzutów a dla spółek Grupy Kapitałowej 2,0 miliony PLN.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2013 roku z tytułu premii za rok 2012 wypłacony został składnik nieodroczony – gotówka dla osób zajmujących stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku w kwocie 3 miliony PLN, dla Zarządu Banku w kwocie 1,6 miliona PLN a dla spółek Grupy Kapitałowej 1 milion PLN.

Wypłata z tytułu akcji fantomowych za 2012 rok i 2013 rok wyliczona zgodnie z przepisami, w oparciu o kurs akcji w 3 kwartale 2014 roku w wysokości 38,52 PLN, została zrealizowana w listopadzie 2014 roku dla osób zajmujących stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku w wysokości 4,6 miliona PLN bez narzutów, a dla spółek Grupy Kapitałowej 0,8 miliona PLN. W styczniu 2014 roku dla Zarządu Banku wypłacono – 1,8 miliona PLN (z narzutami).