46. Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego PKO Banku Polskiego SA

a) krótkoterminowe świadczenia pracownicze

Wynagrodzenia otrzymane od PKO Banku Polskiego SA

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze20142013
Rada Nadzorcza Banku 1.157 1.222
Zarząd Banku 12.636 11.579
Razem 13.793 12.801

Wynagrodzenia otrzymane od jednostek powiązanych (innych niż Skarb Państwa i jednostki powiązane ze Skarbem Państwa)

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze20142013
     
Zarząd Banku*  39   40 
Razem   39   40 

* Kwota uwzględnia wynagrodzenie otrzymane od jednostek stowarzyszonych.

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze to świadczenia pracownicze, które podlegają w całości rozliczeniu przed upływem 12 miesięcy od końca rocznego okresu sprawozdawczego, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę. Jak opisano w nocie 43 „Zasady ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Kapitałowej Banku” począwszy od roku 2012 zmienny składnik wynagrodzeń w przypadku osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, w tym Zarząd przyznawany jest w:

  • formie nieodroczonej (w pierwszym roku po roku kalendarzowym stanowiącym okres oceny),

  • odroczonej (na kolejne trzy lata po pierwszym roku po okresie oceny).

W związku z powyższym jako świadczenie krótkoterminowe dla Zarządu Banku ujęta została nieodroczona część składnika zmiennego składnika wynagrodzeń, która została wypłacona odpowiednio za 2013 rok w lipcu 2014 roku i za 2012 rok w lipcu 2013 roku.

Ponadto w 2014 roku przyznana wartość nieodroczonego składnika wynagrodzeń przyznanego w formie gotówkowej za 2013 rok wyniosła 1 916 tysięcy PLN bez narzutów (z narzutami 1 978 tysięcy PLN). W 2013 roku przyznana wartość nieodroczonego składnika wynagrodzeń przyznanego w formie gotówkowej za 2012 rok wyniosła 1 553 tysiące PLN bez narzutów (z narzutami 1 595 tysięcy PLN).

b) pozostałe świadczenia długoterminowe (w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń)

Jako pozostałe świadczenie długoterminowe ujęta została odroczona część zmiennego składnika wynagrodzeń przyznawana w formie gotówkowej oraz świadczenia z tytułu pracowniczego programu emerytalnego. 

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku (lipiec 2014) wypłacono część odroczonego składnika wynagrodzeń przyznanego w formie gotówki za rok 2012 rok w wysokości 357 tysięcy PLN bez narzutów.  

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość zobowiązania z tytułu pozostałych świadczeń długoterminowych wyniosła odpowiednio 2 082,7 tysiąca PLN, tj. 2 022 tysiące PLN wypłaty gotówką (odroczone za 2012 rok i 2013 rok) i 60,7 tysięcy PLN składki na PPE.  

W 2014 roku przyznana wartość odroczonego składnika wynagrodzeń w formie gotówkowej za 2013 rok wyniosła 1 321 tysięcy PLN (1 578 tysięcy PLN z oszacowanymi pełnymi narzutami) – wypłata nastąpi w ciągu 3 lat. W 2013 roku przyznana wartość odroczonego składnika wynagrodzeń przyznanego w formie gotówkowej za 2012 rok wyniosła 1 052 tysiące PLN bez narzutów (1 257 tysięcy PLN z oszacowanymi pełnymi narzutami) – wypłata nastąpi w ciągu 3 lat.

Wynagrodzenie otrzymane i potencjalnie należne (w formie gotówkowej) od PKO Banku Polskiego SA dla Zarządu Banku20142013
otrzymane* 368 -
potencjalnie należne 2.022 1.053
Razem 2.390 1.053

*z narzutami 

c) płatności na bazie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych (w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń)

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku wypłacono Zarządowi Banku 1 599 tysięcy PLN z tytułu zmiennych składników wynagrodzeń bez narzutów (z narzutami 1 760 tysięcy PLN) (akcje fantomowe nieodroczone za 2012 rok) przyznawanych w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym.
W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku nie wypłacono składnika zmiennego nieodroczonego w formie instrumentu finansowego za 2013 rok.

W 2014 roku i 2013 roku wartość zobowiązania z tego tytułu wyniosła 4 289 tysięcy PLN.

W 2014 roku przyznana wartość składnika wynagrodzeń (odroczonego i nieodroczonego) przyznanego w formie akcji fantomowych za 2013 rok wyniosła 3 237 tysięcy PLN. W 2013 roku przyznana wartość składnika wynagrodzeń (odroczonego i nieodroczonego) przyznanego w formie akcji fantomowych za 2012 rok wyniosła 2 605 tysięcy PLN bez narzutów (3 112 tysięcy PLN z doszacowanymi pełnymi narzutami) – wypłata nastąpi w ciągu 3 lat.  

Świadczenia w formie płatności na bazie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych dla Zarządu Banku20142013
należne i otrzymane 3.947 1.639
potencjalnie należne 2.022 1.053
Razem 5.969 2.692

Powyższe wynagrodzenia obejmują odroczony składnik wynagrodzeń przyznawany w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym) zgodnie z zasadami opisanymi w nocie 47. Wypłata z tytułu akcji fantomowych (część należna) została zrealizowana w styczniu 2015 roku.

d) świadczenia po okresie zatrudnienia

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku oraz dnia 31 grudnia 2013 roku nie wypłacono świadczeń po okresie zatrudnienia.

e) świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku oraz odpowiednio dnia 31 grudnia 2013 roku nie wypłacono świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy. 

f) kredyty, pożyczki, gwarancje i inne pożytki świadczone przez Bank na rzecz kierownictwa 

 31.12.201431.12.2013
     
Rada Nadzorcza   3.102   2.241 
Zarząd  857   74 
Razem   3.959   2.315 

Warunki oprocentowania i terminy spłaty należności nie odbiegają od warunków rynkowych i terminów spłaty dla podobnych produktów bankowych.

 31.12.201431.12.2013
     
Rada Nadzorcza   3.102   2.241 
Zarząd  857   74 
Razem   3.959   2.315 

Wynagrodzenie członków zarządów i rad nadzorczych spółek zależnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze20142013
 
Rada Nadzorcza  389   177 
Zarząd   21.465   15.347 
Razem  21.854   15.524