45. Transakcje z jednostkami powiązanymi osobowo

Na dzień 31 grudnia 2014 roku jednostkami powiązanymi z Bankiem poprzez kluczowy personel kierowniczy PKO Banku Polskiego SA bądź bliskich członków rodziny kluczowego personelu kierowniczego pozostawał jeden podmiot (na dzień 31 grudnia 2013 roku - dwa podmioty).

W roku 2014 i 2013 w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje wzajemne z tymi podmiotami.