44. Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo

Transakcje jednostki dominującej z jednostkami stowarzyszonymi i wspólnymi przedsięwzięciami wycenionymi metodą praw własności

Wszystkie opisane poniżej transakcje ze wspólnymi przedsięwzięciami i jednostkami stowarzyszonymi zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych. Terminy spłat transakcji mieszczą się w przedziale od jednego miesiąca do piętnastu lat.

31 grudnia 2014 roku   

PodmiotNależnościw tym kredytyZobowiązaniaUdzielone
zobowiązania
pozabilansowe
Wspólne przedsięwzięcia bezpośrednio
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. 23.390 - 57.008 5.000
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o. 28.852 28.852 12.022 -
Jednostki stowarzyszone bezpośrednio
Bank Pocztowy SA - - 299 941
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. - - 966 -
Jednostki stowarzyszone pośrednio
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. - - 2 -
Razem 52.242 28.852 70.297 5.941

PodmiotPrzychody
ogółem
w tym
z tytułu
odsetek
i prowizji
Koszty
ogółem
w tym
z tytułu
odsetek
i prowizji
Wspólne przedsięwzięcia bezpośrednio
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. 68.725 67.548 111.183 110.971
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o. 872 872 213 213
Jednostki stowarzyszone bezpośrednio
Bank Pocztowy SA 575 51 746 -
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. 2 2 163 163
Jednostki stowarzyszone pośrednio
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. 3 3 - -
Razem 70.177 68.476 112.305 111.347

31 grudnia 2013 roku

PodmiotNależnościw tym kredytyZobowiązaniaUdzielone
zobowiązania
pozabilansowe
Wspólne przedsięwzięcia bezpośrednio
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. 1.100 - 50.551 5.000
„CENTRUM HAFFNERA" Sp. z o.o. - - 1.234 -
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o. 29.463 29.463 16.066 -
Wspólne przedsięwzięcia pośrednio
„Centrum Majkowskiego" Sp. z o.o. w likwidacji - - 38 -
„Promenada Sopocka" Sp. z o.o. 44.377 44.377 4.811 -
„Sopot Zdrój" Sp. z o.o. 219.698 219.698 - -
Jednostki stowarzyszone bezpośrednio
Bank Pocztowy SA 6 - 1.003 2.374
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. - - 12.555 -
Jednostki stowarzyszone pośrednio
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. - - 11 -
Razem 294.644 293.538 86.269 7.374

PodmiotPrzychody
ogółem
w tym
z tytułu
odsetek
i prowizji
Koszty
ogółem
w tym
z tytułu
odsetek
i prowizji
Wspólne przedsięwzięcia bezpośrednio
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. 33.535 32.798 112.864 105.379
„CENTRUM HAFFNERA" Sp. z o.o. 7 7 - -
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o. 905 905 352 352
Wspólne przedsięwzięcia pośrednio
„Centrum Majkowskiego" Sp. z o.o. w likwidacji 6 6 - -
„Promenada Sopocka" Sp. z o.o. 1.000 1.000 32 32
„Sopot Zdrój" Sp. z o.o. 4.847 4.847 84 84
„Kamienica Morska" Sp. z o.o. w likwidacji 6 6 - -
Jednostki stowarzyszone bezpośrednio
Bank Pocztowy SA 63 56 1.835 -
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. 2 2 724 724
Jednostki stowarzyszone pośrednio
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. 3 3 - -
Razem 40.374 39.630 115.891 106.571

W tabeli nie wykazano Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. ze względu na brak transakcji wzajemnych z Bankiem.