43. Transakcje ze Skarbem Państwa i jednostkami powiązanymi

Skarb Państwa jest jednostką sprawującą kontrolę nad jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jako podmiot posiadający 31,39% udziału w kapitale podstawowym Banku. Szczegółowo akcjonariat Banku został opisany w nocie 39 „Kapitały własne i akcjonariat Banku” niniejszego sprawozdania.

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej wykazano należności i papiery wartościowe oraz zobowiązania z tytułu transakcji ze Skarbem Państwa, jednostkami budżetowymi oraz podmiotami, w których udziałowcem jest Skarb Państwa. Na mocy ustawy z dnia 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 763 z późniejszymi zmianami), PKO Bank Polski SA otrzymuje środki z budżetu państwa tytułem wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych.

20142013
Przychody memoriałowe z tytułu przejściowego wykupu przez budżet państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych „starego” portfela 82.007 109.478
Przychody otrzymane kasowo z tytułu przejściowego wykupu przez budżet państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych „starego” portfela 44.714 64.701
Różnica pomiędzy przychodami memoriałowymi a kasowymi – pozycja „Kredyty i pożyczki udzielone klientom” 37.293 44.777

W dniu 29 listopada 2000 roku przyjęto ustawę o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 122, poz. 1310 z późniejszymi zmianami), która weszła w życie 1 stycznia 2001 roku. W wykonaniu postanowień tej ustawy PKO Bank Polski SA zawarł w dniu 3 sierpnia 2001 roku umowę z Ministrem Finansów, działającym w imieniu Skarbu Państwa, na mocy której udzielone zostało Bankowi poręczenie spłaty zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych, tzw. „starego” portfela. W dniu 29 grudnia 2011 roku okres obowiązywania niniejszej umowy (pierwotnie do 31 grudnia 2011 roku) został przedłużony do dnia 31 grudnia 2017 roku. Objęcie poręczeniami Skarbu Państwa należności wynikających z kredytów mieszkaniowych „starego” portfela powoduje neutralizację ryzyka niespłacalności tych kredytów. Wykonanie przez Skarb Państwa umów poręczenia następuje w przypadku niedokonania przez kredytobiorcę spłaty kredytów w terminach wynikających z umowy kredytowej. Odpowiedzialność Skarbu Państwa ma charakter posiłkowy i skutkuje wówczas, gdy egzekwowanie niespłaconej części kredytów i odsetek, które Bank ma obowiązek podjąć, zanim wystąpi z roszczeniem do Skarbu Państwa, okaże się nieskuteczne. Powyższa ustawa obejmuje poręczeniem 90% pozostałych do spłaty kwot kredytów zaciągniętych, a jeszcze niespłaconych przez spółdzielnie mieszkaniowe. W wyniku wykonania obowiązków poręczyciela Skarb Państwa, zgodnie z instytucją poręczenia, wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela (Banku) i staje się tym samym wierzycielem w stosunku do kredytobiorcy. PKO Bank Polski SA prowadzi rozliczenia związane z wykupem odsetek od kredytów mieszkaniowych przez Budżet Państwa i z tego tytułu otrzymuje prowizje.

 20142013
Przychody z tytułu prowizji  3.226   4.103 

Od 1 stycznia 1996 roku Bank został generalnym dystrybutorem znaków wartościowych, z czego otrzymuje prowizje od Budżetu Państwa.

 20142013
Przychody z tytułu prowizji  9.613   20.927 

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA pełni funkcję agenta emisji skarbowych obligacji detalicznych na podstawie umowy zawartej 11 lutego 2003 roku z Ministrem Finansów. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA na podstawie tej umowy otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji.

 20142013
Przychody z tytułu prowizji  23.037   29.022 

Istotne transakcje Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa

Transakcje zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od rynkowych. Marże na transakcjach kredytowych zawierają się w przedziale 0,25%-4,2%.

Podmiot31.12.20142014
Należności
ogółem
Zobowiązania ogółemZobowiązania pozabilansowe udzielone o charakterze gwarancyjnym i finansowymPrzychody z tytułu odsetekPrzychody z tytułu prowizjiKoszty z tytułu odsetek
Podmiot 1 - - 2.080.000 - - -
Podmiot 2 184.925 1.001.114 647.423 3.095 903 (7.633)
Podmiot 3 - 1.099 1.368.860 - 35 (264)
Podmiot 4 - 9.190 1.201.440 48 1.060 (396)
Podmiot 5 - 1.177.873 - - 2 (13.860)
Podmiot 6 285.955 283.174 422.752 4.335 522 (4.302)
Podmiot 7 - 160.250 701.786 4 302 (4.790)
Podmiot 8 - 98.728 500.000 - 1 (23.708)
Podmiot 9 - 582.771 - 26 1.519 (2.555)
Podmiot 10 386.306 16.294 151.587 13.274 204 (46)
Podmiot 11 113.481 18.235 396.474 7.045 5 (509)
Podmiot 12 - 109.604 400.000 - 12 (245)
Podmiot 13 113.422 80.540 61.819 5.120 1.107 (1.216)
Podmiot 14 67.704 14.487 157.659 3.880 217 (110)
Podmiot 15 62.901 1.984 150.000 2.872 44 (90)
Pozostałe podmioty 259.499 637.143 165.524 16.228 3.771 (12.300)
Razem 1.474.193 4.192.486 8.405.324 55.927 9.704 (72.024)

Podmiot31.12.20132013
Należności
ogółem
Zobowiązania ogółemZobowiązania pozabilansowe udzielone o charakterze gwarancyjnym i finansowymPrzychody z tytułu odsetekPrzychody z tytułu prowizjiKoszty z tytułu odsetek
Podmiot 1 - - 2.080.000 - - -
Podmiot 8 - 1.749 1.198.324 - 33 (623)
Podmiot 2 211.048 242.088 333.258 3.139 507 (1.242)
Podmiot 7 223.340 126.268 176.660 10.543 429 (527)
Podmiot 21* 446.352 65 71.214 12.387 1.161 (573)
Podmiot 3 - - 600.000 - - -
Podmiot 12 - 19.299 500.000 - 3 (10.651)
Podmiot 6 - 14.093 500.000 1 2 (247)
Podmiot 16 - 574 500.000 5.327 270 (5.681)
Podmiot 5 16.683 2.178 474.003 45 3 (171)
Podmiot 9 10.130 84.104 359.382 2.390 15 (1.581)
Podmiot 20 241.279 17.556 175.722 9.187 131 (1.055)
Podmiot 14 - 36.096 401.786 - 329 (408)
Podmiot 13 145.798 46.904 117.590 4.891 235 (126)
Podmiot 22* 109.174 50.249 143.331 7.570 1.510 (1.445)
Pozostałe podmioty 346.488 536.068 511.244 17.099 4.549 (14.907)
Razem 1.750.292 1.177.291 8.142.514 72.579 9.177 (39.237)

* Podmioty nie występują w 2014 roku.

Odpowiednio na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 na powyższe należności nie zostały utworzone istotne odpisy z tytułu utraty wartości.