42. Informacje uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych składają się gotówka w kasie oraz środki pieniężne na rachunku nostro w Narodowym Banku Polskim, a także należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne o terminie wymagalności do 3 miesięcy licząc od daty nabycia.

 31.12.201431.12.2013
Kasa, środki w Banku Centralnym  11.738.371  7.246.120
Bieżące należności od banków  2.516.484  1.638.619
Razem  14.254.855   8.884.739 

a dzień 1 kwietnia 2014 roku wartość nabytych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów związanych z nabyciem Spółek Nordea Polska wyniosła 993 052 tysiące PLN.

Przepływy pieniężne z tytułu odsetek i dywidend otrzymanych i wypłaconych

Przychody z tytułu odsetek - otrzymane20142013
Odsetki otrzymane z tytułu udzielonych kredytów i udzielonych pożyczek 6.593.718 7.197.617
Odsetki otrzymane od inwestycyjnych papierów wartościowych 577.828 479.126
Odsetki otrzymane od papierów wartościowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 341.615 479.110
Odsetki otrzymane z tytułu lokat 167.377 199.317
Odsetki otrzymane od papierów z portfela przeznaczonego do obrotu 60.282 64.590
Odsetki od instrumentów zabezpieczających 276.638 506.859
Pozostałe odsetki otrzymane (głównie odsetki od rachunków bieżących, skupionych wierzytelności, zrealizowanych gwarancji) 1.186.604 1.285.790
Razem 9.204.062 10.212.409

Koszty z tytułu odsetek - zapłacone20142013
Odsetki zapłacone z tytułu depozytów (1.654.030) (3.201.847)
Odsetki zapłacone z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (444.150) (469.287)
Odsetki zapłacone z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek (124.620) (69.672)
Pozostałe odsetki zapłacone (głównie odsetki od rachunków bieżących,
premie od dłużnych papierów wartościowych, odsetki od zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych)
(599.011) (721.591)
Razem (2.821.811) (4.462.397)

Przychody z tytułu dywidend - otrzymane20142013
Otrzymane dywidendy od wspólnych przedsięwzięć i jednostek stowarzyszonych*  21.387   294 
Otrzymane dywidendy od pozostałych podmiotów  6.366   5.766 
Razem  27.753   6.060 

* Pozycja dotyczy dywidendy otrzymanej od jednostek wycenianych metodą praw własności

Koszty z tytułu dywidend- wypłacone20142013
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej  (937.500)  (2.250.000)
Razem  (937.500)  (2.250.000)

Przepływy z działalności operacyjnej – inne korekty

Inne korekty20142013
Zmiany wynikające z objęcia kontrolą jednostek zależnych  105.713   -   
Wycena wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych  88.843   (64.895)
Naliczone odsetki, dyskonto, premia od dłużnych papierów wartościowych   (943.465)  (870.674)
Wartość godziwa pozostałego udziału sprzedanej zorganizowanej 
części jednostki zależnej
 -     (197.592)
Rachunkowość zabezpieczeń  130.797   (177.492)
Zyski i straty aktuarialne  (1.537)  (9.477)
Wycena oraz odpisy aktualizujące dotyczące udziałów w jednostkach
stowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięciach i inne zmiany
 (12.794)  4.166 
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych  (63.490)  (8.829)
Likwidacja oraz odpisy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych
i wartości niematerialnych
 (50.045)  200.751 
Razem  (745.978)  (1.124.042)

Objaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanymi w działalności operacyjnej skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej związanej ze sprzedażą,
likwidacją rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
20142013
Zysk ze sprzedaży zorganizowanej części jednostki zależnej  -     (383.561)
Przychody ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych
i wartości niematerialnych
 55.822   (39.982)
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży  (73.451)  (25.450)
Koszty sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych
i wartości niematerialnych
 -     16.188 
Razem  (17.629)  (432.805)

Odsetki i dywidendy20142013
Odsetki otrzymane od inwestycyjnych papierów wartościowych, wykazywane w działalności inwestycyjnej (632.863) (558.685)
Otrzymane dywidendy wykazywane w działalności inwestycyjnej (27.899) (1.888)
Odsetki zapłacone od otrzymanych pożyczek, wykazywane
w działalności finansowej
590.690 33.923
Razem (70.072) (526.650)

Zmiana stanu należności od banków20142013
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych  (593.245)  1.499.045 
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą  420.406   -   
Wyłączenie nabytych środków pieniężnych spółek objętych kontrolą  (217.107)  -   
Zmiana stanu odpisów na należności od banków  28.472   799 
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  877.865   (567.562)
Razem  516.391   932.282 

Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
oraz instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
20142013
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (1.962.937) (2.777.360)
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą 5.599.561 -
Razem 3.636.624 (2.777.360)

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywa)20142013
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych  (2.493.962)  859.701 
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą  28.384   -   
Razem  (2.465.578)  859.701 

Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom20142013
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych  (29.874.122)  (6.140.196)
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą  24.877.227   -   
Zmiana stanu odpisów na należności od klientów  (1.371.697)  125.485 
Razem  (6.368.592)  (6.014.711)

Zmiana stanu innych aktywów, zapasów oraz aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaży
20142013
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (233.402) (123.665)
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą 78.801 -
Klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży 173.044 -
Zmiana stanu odpisów na pozostałe należności 3.855 -
Razem 22.298 (123.665)

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów20142013
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych  22.482.585   5.710.611 
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą  (13.490.345)  -   
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty pożyczek długoterminowych
od innych niż banki instytucji finansowych w działalności finansowej
 84.898   (1.006.223)
Razem  9.077.138   4.704.388 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych20142013
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 2.754.164 275.663
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty długoterminowych zobowiązań z tytułu emisji do działalności finansowej (1.956.702) 266.869
Razem 797.462 542.532

Zmiana stanu rezerw i odpisów20142013
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 2.968 (416.336)
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą (43.985) -
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczącej wyceny portfela dostępnego do sprzedaży ujętej w odroczonym podatku - (56.278)
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości należności od banków (28.472) (799)
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości należności od klientów 1.371.697 (125.485)
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości pozostałych należności (3.855) -
Razem 1.298.353 (598.898)

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań, zobowiązań z działalności ubezpieczeniowej oraz zobowiązań podporządkowanych20142013
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 3.880.216 553.439
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą (3.806.803) -
Ujęcie wypłaty odsetek od emisji własnej do działalności finansowej - 123.748
Ujęcie spłaty odsetek od pożyczek otrzymanych od innych niż banki
instytucji finansowych do działalności finansowej
- 42.764
Ujęcie wpływów/spłaty zobowiązań podporządkowanych w działalności finansowej 242.464 -
Razem 315.877 719.951