73. Zdarzenia następujące po dniu kończącym okres sprawozdawczy

1)  W wyniku zaprzestania obrony minimalnego kursu EUR/CHF przez bank centralny Szwajcarii w styczniu 2015 roku doszło do istotnej aprecjacji franka szwajcarskiego do walut obcych, w tym polskiego złotego. Grupa na bieżąco analizuje wpływ tych zdarzeń na wyniki finansowe w tym na ryzyko pogorszenia jakości portfela kredytów mieszkaniowych denominowanych w CHF. Ryzyko to jest częściowo  neutralizowane poprzez spadek referencyjnych stóp procentowych LIBOR CHF (trzymiesięczny LIBOR w lutym 2015 roku kształtował się na poziomie ok. -0,9%). Grupa podjęła szereg działań mających na celu pomoc klientom i jednocześnie ograniczenie wzrostu ryzyka kredytowego związanego ze wzrostem kursu CHF – między innymi obniżenie transakcyjnych kursów wymiany CHF/PLN po którym następuje przeliczenie kwoty CHF do spłaty (tzw. spread walutowy) i uwzględnienie ujemnej stopy LIBOR dla wszystkich klientów. W ocenie Grupy działania te pozwalają na utrzymanie zdolności kredytowej do bieżącej obsługi zadłużenia wynikającego z kredytów mieszkaniowych w CHF na poziomie nie niższym niż w grudniu 2014 roku.

Poniższa tabela prezentuje analizę jakościową kredytów w CHF (dane Banku)

Kredyty i pożyczki udzielone klientom
według metod kalkulacji odpisów w CHF (w walucie oryginalnej)
31.12.2014
Instytucje finansowePrzedsiębiorstwaGospodarstwa domoweRazem
Wyceniane według metody zindywidualizowanej, w tym: 2.912 169.951 188.969 361.832
ze stwierdzoną utratą wartości 2.912 169.951 188.969 361.832
Wyceniane według metody portfelowej,
ze stwierdzoną utratą wartości
- 29.737 1.042.503 1.072.240
Wyceniane według metody grupowej (IBNR) 3.837 309.293 29.252.287 29.565.417
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto 6.749 508.981 30.483.759 30.999.489
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody zindywidualizowanej, w tym: (15) (43.789) (75.402) (119.206)
ze stwierdzoną utratą wartości (15) (43.789) (75.402) (119.206)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody portfelowej - (14.034) (601.131) (615.165)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR) (23) (4.401) (96.252) (100.676)
Odpisy - razem (38) (62.224) (772.785) (835.047)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto 6.711 446.757 29.710.974 30.164.442

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego na bieżąco monitoruje zmienność kursu CHF, wartość portfela kredytów mieszkaniowych denominowanych w CHF oraz wpływ zmian kursu walutowego na poziom miar adekwatności kapitałowej. Grupa Kapitałowa przewiduje utrzymanie miar adekwatności kapitałowej w 2015 roku na bezpiecznym poziomie z uwzględnieniem zmienności kursu CHF.
Obserwowana przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego skala osłabienia PLN wpływa na wielkość posiadanego przez Grupę Kapitałową portfela kredytów walutowych denominowanych w CHF, co przekłada się na wzrost wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego i w konsekwencji powoduje spadek łącznego współczynnika wypłacalności (TCR) oraz współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1).
Grupa Kapitałowa szacuje, że przy kursie CHF/PLN na poziomie 4,20:

  • skonsolidowany łączny współczynnik wypłacalności obniżyłby się o 0,29 p.p.,
  • skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier1 obniżyłby się o 0,33 p.p.

Powyższe oszacowanie zostało opracowane na podstawie odpowiednich danych skonsolidowanych według stanu na 31 grudnia 2014 roku.

2)  W lutym 2015 roku, na skutek uwolnienia kursu hrywny przez Narodowy Bank Ukrainy, doszło do znacznej deprecjacji ukraińskiej hrywny w stosunku do walut obcych, w tym do polskiego złotego. Od początku marca 2015 roku, po decyzji o istotnym podniesieniu referencyjnych stóp procentowych na Ukrainie obserwowane jest zmniejszanie się skali deprecjacji hrywny. Grupa na bieżąco analizuje wpływ tych zdarzeń na wyniki finansowe, w tym ryzyko pogorszenia jakości aktywów Grupy Kapitałowej na Ukrainie.
3)  W dniu 30 stycznia 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 20 000 tysięcy PLN. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zostały objęte przez dotychczasowego jedynego udziałowca – spółkę PKO Leasing SA.
4)  W dniu 10 lutego 2015 roku PKO Bank Polski SA zawiązał spółkę PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 tysięcy PLN. Głównym przedmiotem działalności Spółki będzie świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń majątkowych.
5)  W dniu 6 marca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję, w której zezwoliła na rozpoczęcie działalności przez PKO Bank Hipoteczny S.A.
6)  W dniu 10 marca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na utworzenie przez PKO Bank Polski SA towarzystwa ubezpieczeń prowadzącego działalność w dziale II (ubezpieczenia majątkowe).

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu Banku

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu

Piotr Alicki
Wiceprezes Zarządu

Bartosz Drabikowski
Wiceprezes Zarządu

Piotr Mazur
Wiceprezes Zarządu

Jarosław Myjak
Wiceprezes Zarządu

Jacek Obłękowski
Wiceprezes Zarządu

Jakub Papierski
Wiceprezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

10.03.2015

Danuta Szymańska
Dyrektor Pionu Rachunkowości